Ce este starea de urgenţă? Răspunsul avocatului

03 Aprilie 2020 11:31 1607 0 Ultima modificare 03 Aprilie 2020 13:18

Starea de urgenţă, instituită pe tot teritoriul Republicii Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020, a generat incertitudini sociale, politice şi economice, toate având sorgintea în pericolul declanşat de coronavirusul COVID-19 asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor. În materialul de mai jos, Vocea Basarabiei vă prezintă răspunsurile avocatului Ion BRICEAC la unele întrebări juridice esenţiale, legate de instituirea stării de urgenţă. 

Ce este starea de urgenţă?

Starea de urgenţă este definită de art. 1 din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004, privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, ca fiind „ansamblu de măsuri cu caracter politic, economic, social şi de menţinere a ordinii publice, care se instituie provizoriu în unele localităţi sau pe întreg teritoriul ţării în caz de: a) iminenţă a declanşării sau de declanşare a unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, ceea ce face necesară prevenirea, diminuarea şi lichidarea consecinţelor acestora”. 

Care este autoritatea responsabilă de gestionarea stării de urgenţă – Comisia pentru Situaţii Excepţionale, condusă de către prim-ministrul RM sau „celula de criză” creată de preşedintele RM?

Potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 212, „În cazul declarării stării de urgenţă la iminenţa declanşării sau la declanşarea unor situaţii excepţionale cu caracter natural, tehnogen sau biologico-social, fapt ce impune necesitatea prevenirii, diminuării şi lichidării consecinţelor acestora, planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii de aplicare a măsurilor impuse revin „Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, iar coordonarea aducerii la îndeplinire a măsurilor de rigoare revine Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor excepţionale”.

 Care este componenţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale? Este preşedintele ţării membru al acestei comisii?

 Pornind de la caracterul iminent al măsurilor politice, economice şi sociale, prin Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001, legiuitorul a instituţionalizat Comisia pentru Situaţii Excepţionale (vezi componenţa[1]) care este unica autoritate competentă să gestioneze starea de urgenţă. Aşadar, prezenţa în viaţa publică decizională a preşedintelui RM pe timpul stării de urgenţă trebuie să se încadreze în limitele prevederilor constituţionale.

Care sunt atribuţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale?

Articolul 22 din Legea nr. 212 prevede: „(1) Pe toată durata stării de urgenţă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova are următoarele atribuţii:

  1. Emite dispoziţii privind aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor, de localizare şi lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale, de apărare a statului de drept şi de menţinere sau restabilire a stării de legalitate;
  2. Controlează activitatea comisiilor pentru situaţii excepţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale şi analizează modul de desfăşurare a operaţiunilor de salvare şi de intervenţie, adoptă măsuri pentru asigurarea oportună a acestor comisii cu forţele şi mijloacele necesare;
  3. Exercită dreptul exclusiv de a interzice desfăşurarea adunărilor, manifestaţiilor publice şi a altor acţiuni de masă;
  4. Coordonează activitatea mijloacelor d informare în masă privind informarea populaţiei despre cauzele şi proporţiile situaţiei excepţionale, despre măsurile întreprinse de Guvern pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situaţii şi protecţia populaţiei, precum şi privind familiarizarea populaţiei cu regulile de comportare în timpul situaţiei excepţionale;
  5. Dispune, în caz de necesitate, sistarea temporară a livrării gazelor, energiei electrice şi apei potabile;
  6. Limitează sau interzice comercializarea băuturilor alcoolice;
  7. Stabileşte procedura de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice, cazurile când este permisă demisia lucrătorilor;
  8. Stabileşte regimul special de folosire a spaţiului aerian;
  9. Exercită alte atribuţii necesare.

Pentru clarificare, este de menţionat faptul că „alte atribuţii necesare” pe care le poate exercita Comisia pentru Situaţii Excepţionale trebuie să corespundă anumitor exigenţe. Restrângerea drepturilor sau a libertăţilor persoanelor trebuie să corespundă cerinţelor articolului 54 din Constituţie. Totodată, restrângerile nu pot implica discriminarea unor persoane sau a unor grupuri de persoane din considerente de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex, convingeri politice sau origine socială.

Sunt obligatorii Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale?

Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale sunt obligatorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.

Când intră in vigoare actele emise de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale şi unde se publică acestea?

 Punctul 4 al Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 stipulează: „Toate dispoziţiile emise de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova intră în vigoare din momentul emiterii”.

 De la instituirea stării de urgenţă până în prezent, am observat că Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale se aduc la cunoştinţa cetăţenilor prin publicarea lor pe pagina (https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus).

Adevărul este că Legea nr. 212 nu prevede obligativitatea publicării în Monitorul Oficial a Dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale. Totuşi, obligativitatea publicării lor trebuie dedusă din prevederile art. 3 din Legea nr. 212, care prevede: „Cadrul juridic al stării de urgenţă, de asediu şi de război îl constituie Constituţia Republicii Moldova, prezenta lege, alte acte normative, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Aşadar, potrivit pct. 10 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (anexa nr. 2 la HG 1340), „Chestiunile examinate la şedinţele Comisiei şi deciziile adoptate se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele ei, şi se publică în Monitorul Oficial”. Prin urmare, Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial în vederea aducerii lor la cunoştinţa cetăţenilor, pentru căpătarea caracterului legitim, precum şi pentru asigurarea respectării lor.

Preşedintele RM conduce o celulă de criză. Subminează preşedintele autoritatea primului-ministru? Ar crea acest fapt dificultăţi în gestionarea stării de urgenţă?

Această întrebare are o conotaţie politică şi nu pot oferi un răspuns juridic la ea. Din surse media am aflat cu toţii că preşedintele ţării conduce o „celulă de criză”. Totuşi, legea nu prevede o astfel de autoritate cu atribuţii clare pe timpul stării de urgenţă, nu putem spune cert care sunt atribuţiile acesteia şi cum activează. Tot din sursele media am observat că preşedintele ţării prezintă public alocuţiuni specifice activităţii Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, uneori anticipând soluţiile Comisiei, alteori cerând public Comisiei să adopte anumite soluţii, care în final sunt adoptate. Sunt mai multe incertitudini, iar ceea ce este sigur e că starea de urgenţă are un caracter temporar, iar după ridicarea ei, societatea civilă, mediul academic, mediul de afaceri, cetăţenii şi alţi actori şi entităţi vor efectua, în mod indubitabil, evaluarea acţiunilor autorităţilor pe timpul stării de urgenţă.

 Vor primi sau nu despăgubiri cetăţenii care sunt prejudiciaţi în urma măsurilor imperative impuse de starea de urgenţă?

 Potrivit art. 7 alin. (1) Legii 212, „Cetăţenilor care au avut de suferit fie în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război, fie în legătură cu efectuarea lucrărilor impuse de instituirea acesteia, li se atribuie spaţiu locativ, li se repară prejudiciul material cauzat, li se acordă sprijin pentru încadrarea în muncă şi altă asistenţă necesară”.

Vedem deci că legiuitorul a instituit obligaţia autorităţilor de a compensa prejudiciul suportat de către cetăţeni pe perioada stării de urgenţă. Adevărul este că, pentru prevenirea unor dezechilibre sociale  generate de incapacitatea de plată a unor persoane aflate în dificultate şi obligate, totodată, să respecte regimul de carantină, se impun acte compensatorii urgente ale autorităţilor. Alineatul 2 al aceluiaşi articol stabileşte că: „Modul şi condiţiile de atribuire a spaţiului locativ, de reparare a prejudiciului şi de acordare a altei asistenţe se stabilesc de Guvern”. Deşi Legea 212 a fost adoptată încă în anul 2004, se pare că, nici până în prezent, Guvernul nu a elaborat un mecanism de reparare a prejudiciului pentru persoanele păgubite.

Este important de menţionat că alineatul 3 al punctului 3 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale (anexa nr. 2 la HG 1340) prevede că, „Pentru soluţionarea anumitor sarcini privind protecţia populaţiei şi a teritoriului împotriva situaţiilor excepţionale, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale creează subcomisii şi grupuri de lucru de profilurile corespunzătoare”. Prin urmare, în lipsa unui mecanism stabilit de Guvern privind compensarea prejudiciilor suportate de către cetăţenii afectaţi de starea de urgenţă, este imperios necesară crearea unei subcomisii responsabilă de identificarea cetăţenilor aflaţi în dificultate, de estimarea prejudiciilor suportate de aceştia şi de compensare urgentă a prejudiciilor vitale.

--------------------------------------

[1] Prim-ministru – preşedinte al Comisiei

Viceprim-ministru – vicepreşedinte al Comisiei
Viceprim-ministru – vicepreşedinte al Comisiei
Ministru al economiei şi infrastructurii
Ministru al afacerilor externe şi integrării europene
Ministru al afacerilor interne – vicepreşedinte al Comisiei
Şef al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne – vicepreşedinte al Comisiei
Secretar general al Guvernului
Ministru al finanţelor
Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului
Ministru al educaţiei, culturii și cercetării
Ministru al sănătăţii, muncii și protecției sociale
Ministru al justiţiei
Ministru al apărării
Director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru
Director general al Agenţiei Rezerve Materiale 
Director al Agenţiei „Moldsilva”
Director al Centrului Naţional Anticorupţie
Procuror general
Director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Guvernator al unităţii teritoriale autonome MGăgăuzia (Gagauz-Yeri)
Şef al Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne – secretar al Comisiei
Director general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
Director al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz”
Director general al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”

 

© 2018 Vocea Basarabiei

Autentificare

Utilizator *
Parola *
Ține-mă minte

Please publish modules in offcanvas position.